ಸೋಮವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 25, 2017

ನೆನಪು-ನಿನಾದ

ಹೇಳದ ನೂರಾರು ನೆನಪುಗಳು
ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ನಾದವಾಗಿವೆ...
ನೆನಪಿನ ನಿನಾದವೀಗ ಹೆದೆಯಾಂತರಾಳದಲಿ,
ನೂರಾರು ಹೆಗ್ಗುರುತ ಮೂಡಿಸಿದೆ,
ಅಂತರಾತ್ಮದಲಿ ಅರಿತು ಬೆರೆತಿದೆ.
ನೆನಪಿನಾ ಅಲೆಗಳು ಮೂಡುತಾ ಮರೆಯಾಗಿವೆ
ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಸುಗುಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡಿವೆ
ದುಃಸ್ವಪ್ನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮೂಡಿ ಮರೆಯಾಗಿವೆ
ಎಲ್ಲವೂ ಅಳಿಯುತಾ ಉಳಿದಿರುವುದೀಗ,
ನಾದದೊಡಲ ಝೇಂಕಾರ,ಓಂಕಾರ...
ನೆನಪಿನ ಸರಿಗಮ ಹೊಮ್ಮುತಿರುವುದೀಗ..!
ರಾಗ-ದ್ವೇಷಗಳಳಿಯುತಾ ಮೂಡುತಿರುವುದೀಗ!!
ಮನದಾಳದಿ ನಡೆದಿದೆ ಇವುಗಳ ಸಂಗಮ..
ನೆನಪಿನ ನಿನಾದದಾ ಸರಿಗಮ...
                                                  -vಭಾ