ಮಂಗಳವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 13, 2018

ಗಣತಂತ್ರ್ಯ-ಪಾರತಂತ್ರ್ಯ-ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

ಗಣಗಳಿಂದ ಗಣಗಳಿಗಾಗಿ
ಮಾಡಿದರು ಗಣತಂತ್ರ್ಯ

ಅದೇ ಗಣಗಳ ಸ್ವಾರ್ಥತೆ,
ಮಾಡುತಿದೆ ಅದನು ಪಾರತಂತ್ರ್ಯ

ಮೂಡಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಣಗಳಲಿ
ಸಾರ್ಥಕವಾಗಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-ವಿಭಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ